You should have Flash Player
installed on your computer

Навігатор
Пошук по сайту
Google пошук по сайту
Пошук по сайту
Ютонг
Останні оголошення

Натяжные потолки с любовью. Харьков

Категорія: Стелі підвісні, натяжні

Натягиваем быстро, профессиона ...»»

2020-07-08 01:34:49

Кондиционеры

Категорія: Настінні кондиціонери

Продажа кондиционеров Ведущих ...»»

2020-07-04 00:45:22

Продажа, монтаж, обслуживание кондиционеров!

Категорія: Віконні кондиціонери

Продажа, монтаж, обслуживание, ...»»

2020-07-03 16:46:51
You should have Flash Player
installed on your computer

You should have Flash Player
installed on your computer

Закон України Про страховий фонд документації України

02 Березня 2012

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про страховий фонд документації України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 20, ст.101 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2310-IV ( 2310-15 ) від 11.01.2005, ВВР, 2005, N 9, ст.175 )

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні
засади створення, формування, ведення і використання страхового
фонду документації України, а також функціонування державної
системи страхового фонду документації.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні:

державна система страхового фонду документації -
організаційно-правова структура, яка здійснює державну політику та
координацію робіт зі створення, формування, ведення та
використання страхового фонду документації України і є сукупністю
суб'єктів системи страхового фонду документації, страхового фонду
документації України, технічних засобів, обслуговуючого їх
персоналу, нормативно-правових актів, організаційно-технічних
заходів;

страховий фонд документації України - упорядкований банк
документів, зафіксованих на мікрографічній плівці чи інших
компактних носіях інформації, які прийняті на державний облік і
довгострокове надійне зберігання; ( Абзац третій статті 1 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 2310-IV ( 2310-15 ) від
11.01.2005 )

галузевий страховий фонд документації - банк документів
страхового фонду документації, який створюється відповідними
міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади і
є складовою частиною страхового фонду документації України;

обласний (регіональний) страховий фонд документації - банк
документів страхового фонду документації, який створюється
відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими
державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування і
є складовою частиною страхового фонду документації України;
( Абзац п'ятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2310-IV ( 2310-15 ) від 11.01.2005 )

документ страхового фонду (документації) - документ, який
знаходиться на державному обліку у страховому фонді документації
України і необхідний для поставлення на виробництво, експлуатацію
та ремонт продукції оборонного, мобілізаційного і господарського
призначення, для проведення будівельних (відбудовчих),
аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час
ліквідування надзвичайних ситуацій та в особливий період, а також
для збереження культурної спадщини, на випадок утрати або
псування оригіналу документа;

формування страхового фонду документації України - комплекс
заходів, необхідних для виготовлення документів страхового фонду
документації, обліку і закладання їх на зберігання у визначеному
законодавством порядку, який дозволяє здійснити їх оперативний
пошук;

ведення страхового фонду документації України - комплекс
заходів, які забезпечують відповідність документів страхового
фонду документації рівню виробництва, їх довгострокове зберігання,
переведення на архівне зберігання або анулювання;

постачальник документів - юридичні та фізичні особи, які
здійснюють підготовку і постачання документів для формування та
ведення страхового фонду документації України; ( Абзац дев'ятий
статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2310-IV
( 2310-15 ) від 11.01.2005 )

користувач документами страхового фонду документації -
центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи влади
Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування,
постачальники документів, інші юридичні та фізичні особи, які
використовують страховий фонд документації України; ( Абзац
десятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2310-IV
( 2310-15 ) від 11.01.2005 )

база зберігання страхового фонду документації України -
спеціальна установа, яка здійснює накопичення документів
страхового фонду документації, їх облік, ведення та відтворення.

Стаття 2. Засади функціонування державної системи
страхового фонду документації

Функціонування державної системи страхового фонду
документації грунтується на засадах:

обов'язковості включення документації, необхідної для потреб
оборони України, поставлення на виробництво, експлуатацію та
ремонт продукції оборонного, мобілізаційного і господарського
призначення, для проведення будівельних (відбудовчих),
аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час
ліквідування надзвичайних ситуацій та в особливий період, а також
у сфері збереження інформації про культурні цінності, до
страхового фонду документації України; ( Абзац другий частини
першої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2310-IV
( 2310-15 ) від 11.01.2005 )

збереження державної та іншої передбаченої законом таємниці;

додержання законодавства України з авторських прав.

Страховий фонд документації України, створений на кошти
державного бюджету, є власністю держави. Страховий фонд
документації України, створений на власні кошти юридичних осіб,
може бути віднесений до державної власності, якщо це передбачено
договором.

Стаття 3. Правова основа функціонування державної
системи страхового фонду документації

Правовою основою функціонування державної системи страхового
фонду документації є Конституція України ( 254к/96-ВР ), цей та
інші закони України, акти Президента України, Кабінету Міністрів
України, нормативно-правові акти центрального органу виконавчої
влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, міжнародні
договори України з питань страхового фонду документації України,
ратифіковані Верховною Радою України.

Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість
якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж
ті, що передбачені законодавством України про страховий фонд
документації України, застосовуються норми міжнародного договору.

Розділ II

ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СТРАХОВОГО ФОНДУ
ДОКУМЕНТАЦІЇ

Стаття 4. Суб'єкти державної системи страхового фонду
документації

Реалізація державної політики у сфері створення та
функціонування державної системи страхового фонду документації
здійснюється суб'єктами державної системи страхового фонду
документації у межах їх повноважень, визначених законодавством
України.

Суб'єктами державної системи страхового фонду документації є:

центральний орган виконавчої влади з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи;

Державний департамент страхового фонду документації;

міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої
влади і органи місцевого самоврядування, у складі яких за
необхідності діють відповідні служби (підрозділи) з питань
створення та ведення страхового фонду документації;

науково-дослідні установи, спеціальні установи, підприємства
та організації, що підпорядковані Державному департаменту
страхового фонду документації і виконують завдання щодо
формування, ведення та зберігання страхового фонду документації
України;

постачальники документів, які формують та використовують
страховий фонд документації України. ( Абзац шостий частини другої
статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2310-IV
( 2310-15 ) від 11.01.2005 )

Стаття 5. Повноваження центрального органу виконавчої влади
з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

Центральний орган виконавчої влади з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи є головним органом виконавчої влади щодо
забезпечення реалізації державної політики у сфері створення та
функціонування державної системи страхового фонду документації.

Стаття 6. Повноваження Державного департаменту
страхового фонду документації

Державний департамент страхового фонду документації є
урядовим органом державного управління, який діє у складі
центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи, підпорядкований йому і в межах своєї
компетенції здійснює реалізацію політики у сфері створення та
функціонування державної системи страхового фонду документації.

Основними завданнями Державного департаменту страхового фонду
документації є:

координація та контроль за формуванням страхового фонду
документації України, його веденням, утриманням і видачею
користувачам документів страхового фонду документації;

ведення Державного реєстру документів страхового фонду
документації України;

ведення Державного реєстру техногенно та екологічно
небезпечних об'єктів України;

організація проведення науково-дослідних робіт у сфері
формування та зберігання страхового фонду документації України.

Державний департамент страхового фонду документації
відповідно до покладених на нього завдань:

узагальнює практику застосування законодавства з питань, що
належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо його
удосконалення і вносить їх на розгляд центральному органу
виконавчої влади, якому він підпорядковується;

у межах своїх повноважень організовує виконання актів
законодавства і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією;

бере участь у розробленні прогнозів та проектів програм
розвитку державної системи страхового фонду документації, а також
заходів, спрямованих на реалізацію цих програм;

вносить центральному органу виконавчої влади, якому він
підпорядкований, пропозиції до проектів Державної програми
економічного та соціального розвитку України, Державного бюджету
України;

здійснює регулятивні та дозвільно-реєстраційні функції
стосовно юридичних осіб у сфері створення страхового фонду
документації України;

здійснює методичне керівництво з питань створення та
використання страхового фонду документації України центральними та
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, відповідними постачальниками документів, які
формують та використовують страховий фонд документації України;
( Абзац сьомий частини третьої статті 6 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 2310-IV ( 2310-15 ) від 11.01.2005 )

координує роботу і здійснює методичне керівництво з питань
створення страхового фонду документації на техногенно та
екологічно небезпечні об'єкти України відповідно до Державного
реєстру техногенно та екологічно небезпечних об'єктів України;

забезпечує впровадження досягнень науки і техніки, передового
досвіду роботи зі створення і довгострокового зберігання
страхового фонду документації України;

здійснює контроль за виконанням центральними та місцевими
органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, органами місцевого самоврядування, постачальниками
документів вимог законодавства щодо створення та ведення
страхового фонду документації України; ( Абзац десятий частини
третьої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2310-IV
( 2310-15 ) від 11.01.2005 )

організовує виконання науково-технічних програм і планів
науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт
щодо забезпечення сталого функціонування державної системи
страхового фонду документації;

вирішує питання забезпечення готовності функціонування
державної системи страхового фонду документації в умовах
особливого періоду та надзвичайних ситуацій;

розробляє проекти нормативно-правових актів з питань
функціонування державної системи страхового фонду документації;

бере участь у підготовці міжнародних договорів України
відповідно до своєї компетенції;

організовує підготовку спеціалістів для забезпечення
функціонування державної системи страхового фонду документації;

забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань
мобілізаційної підготовки та мобілізації у сфері державної системи
страхового фонду документації;

забезпечує та здійснює контроль у межах своєї компетенції за
додержанням авторських прав на інтелектуальну власність, за
збереженням державної та іншої передбаченої законом таємниці.

Державний департамент страхового фонду документації у процесі
виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та
місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, а також з
відповідними органами інших держав.

Стаття 7. Бази зберігання страхового фонду документації
України

Бази зберігання страхового фонду документації України
забезпечують накопичення документів страхового фонду документації,
їх облік, ведення та відтворення з метою оперативного забезпечення
користувачів документами.

Бази зберігання страхового фонду документації України повинні
розташовуватися у спорудах посиленого захисту. Роботи щодо обліку,
зберігання, використання, передачі, транспортування носіїв
інформації повинні виконуватися з додержанням вимог чинного
законодавства про державну та іншу таємницю, а також вимог щодо
технічного захисту інформації.

Для термінового оперативного забезпечення користувачів
необхідними документами пункти управління баз зберігання
забезпечуються відповідними системами зв'язку.

Бази зберігання страхового фонду документації України
підпорядковані Державному департаменту страхового фонду
документації і діють на підставі статутів, затверджених головою
Державного департаменту страхового фонду документації.

Стаття 8. Науково-дослідні установи страхового
фонду документації України

Науково-дослідні установи страхового фонду документації
України у межах своїх повноважень прогнозують та розробляють
концептуальні основи і проекти державних програм розвитку
державної системи страхового фонду документації,
нормативно-правових актів, надають методичну допомогу
міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої
влади у розробленні галузевих та обласних (регіональних) програм
створення страхового фонду документації України, вирішують
науково-технічні завдання щодо формування, ведення і використання
страхового фонду документації України.

Науково-дослідні установи страхового фонду документації
України підпорядковані Державному департаменту страхового фонду
документації і діють на підставі статутів (положень), затверджених
головою Державного департаменту страхового фонду документації.

Стаття 9. Підприємства страхового фонду документації України

Підприємства страхового фонду документації України здійснюють
виготовлення документів страхового фонду, виробництво технічних
засобів оброблення інформації та технологічного оснащення, що
повинно відповідати вимогам технічного захисту інформації з
обмеженим доступом і здійснюватися за наявності відповідного
дозволу ( z0218-03 ).

Підприємства страхового фонду документації України діють на
основі статуту, який затверджується головою Державного
департаменту страхового фонду документації.

Розділ III

ФОРМУВАННЯ, ВЕДЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ
СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ УКРАЇНИ

Стаття 10. Порядок і правила формування, ведення та
використання страхового фонду документації
України

Страховий фонд документації України формується
постачальниками документів, спеціальними установами,
підприємствами страхового фонду документації, які є суб'єктами
державної системи страхового фонду документації. ( Частина перша
статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2310-IV
( 2310-15 ) від 11.01.2005 )

Порядок і правила формування, ведення та використання
страхового фонду документації України встановлюються положеннями,
іншими нормативно-правовими актами та державними стандартами
України.

Галузеві, обласні (регіональні) страхові фонди документації
підлягають обов'язковій державній реєстрації у Державному
департаменті страхового фонду документації.

Формування, ведення та використання страхового фонду
документації України у сфері збереження інформації про культурні
цінності здійснюється відповідно до цього Закону з урахуванням
особливостей, що визначаються центральним органом виконавчої влади
у сфері культури і мистецтв. ( Статтю 10 доповнено частиною згідно
із Законом N 2310-IV ( 2310-15 ) від 11.01.2005 )

Порядок і правила формування, ведення та використання
страхового фонду документації України, що містить державну та іншу
передбачену законом таємницю, здійснюються згідно з вимогами
законодавства про державну таємницю та технічний захист
інформації.

Стаття 11. Формування страхового фонду документації України

За призначенням страховий фонд документації України
поділяється на:

страховий фонд документації для організації виробництва
оборонного, мобілізаційного і господарського призначення;

страховий фонд документації для проведення
аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час
ліквідування надзвичайних ситуацій;

страховий фонд документації для відбудови об'єктів систем
життєзабезпечення населення і транспортних зв'язків;

страховий фонд документації для збереження документів на
об'єкти культурної спадщини.

Формування страхового фонду документації України провадиться
на плановій основі шляхом розроблення та реалізації галузевих і
обласних (регіональних) програм створення страхового фонду
документації.

Основою для планування робіт з формування страхового фонду
документації на озброєння та військову техніку, вироби та об'єкти
є відповідно: мобілізаційні плани, державне оборонне замовлення;
номенклатура виробів; переліки об'єктів і споруд систем
життєзабезпечення, транспортних зв'язків, підприємств, які мають
стратегічне значення для економіки і безпеки держави; реєстри
техногенно та екологічно небезпечних об'єктів, що розробляються
відповідними центральними органами виконавчої влади.

Основою для планування робіт з формування страхового фонду
документації на об'єкти культурної спадщини є Державний реєстр
нерухомих пам'яток України, описи, схеми, переліки і каталоги
історичних пам'яток та інших об'єктів, що становлять культурну
цінність, тощо.

Поставлення продукції на виробництво та прийняття до
експлуатації закінчених будівництвом (реконструкцією) об'єктів
здійснюються лише за умов закладення технічної та проектної
робочої документації до страхового фонду документації України, що
підтверджується відповідними актами, які видає Державний
департамент страхового фонду документації.

Постачання документації для формування страхового фонду
документації України здійснюють постачальники документів,
відповідно до затверджених галузевих та обласних (галузевих)
програм створення страхового фонду документації, інші
постачальники або утримувачі оригіналів документів. ( Частина
шоста статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2310-IV
( 2310-15 ) від 11.01.2005 )

Стаття 12. Ведення страхового фонду документації України

Ведення страхового фонду документації України передбачає
забезпечення відповідності документів страхового фонду
документації оригіналу діючої документації, їх довгострокове
зберігання, переведення на архівне зберігання або анулювання.

З метою виконання функції ведення страхового фонду
документації України постачальники документів разом із
спеціальними установами страхового фонду документації забезпечують
своєчасне внесення змін до документів страхового фонду
документації. ( Частина друга статті 12 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 2310-IV ( 2310-15 ) від 11.01.2005 )

Залежно від перспективи подальшого використання документів
страхового фонду документації постачальники та Державний
департамент страхового фонду документації приймають рішення про
анулювання носіїв інформації.

Стаття 13. Державний реєстр документів страхового фонду
документації України

Документи страхового фонду документації України заносяться до
Державного реєстру документів страхового фонду документації
України. Ведення Державного реєстру документів страхового фонду
документації України здійснює Державний департамент страхового
фонду документації.

Положення про ведення Державного реєстру документів
страхового фонду документації України затверджує Кабінет Міністрів
України.

Стаття 14. Контроль за формуванням та веденням
страхового фонду документації України

Контроль за додержанням законодавства України у сфері
сформування та ведення страхового фонду документації України
суб'єктами державної системи страхового фонду документації
здійснює Державна технічна інспекція Державного департаменту
страхового фонду документації.

Державна технічна інспекція Державного департаменту
страхового фонду документації діє у складі Державного департаменту
страхового фонду документації. Голова Державного департаменту
страхового фонду документації є Головним державним інспектором з
питань формування та ведення страхового фонду документації
України.

Порядок проведення інспекційних перевірок визначається
відповідними нормативно-правовими актами.

Положення про Державну технічну інспекцію Державного
департаменту страхового фонду документації затверджує Кабінет
Міністрів України.

Стаття 15. Використання страхового фонду документації
України

Користувачами документів страхового фонду документації
України можуть бути:

центральні органи виконавчої влади;

органи влади Автономної Республіки Крим;

місцеві органи виконавчої влади;

органи місцевого самоврядування;

постачальники документів, інші юридичні та фізичні особи.
( Абзац шостий частини першої статті 15 в редакції Закону
N 2310-IV ( 2310-15 ) від 11.01.2005 )

Використання страхового фонду документації України
здійснюється:

в умовах особливого періоду - згідно з мобілізаційними
планами;

під час ліквідування надзвичайних ситуацій - за запитами
відповідних центральних та місцевих органів виконавчої влади,
органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого
самоврядування;

у мирний час - за запитами відповідних центральних та
місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної
Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, постачальників
документів, інших юридичних та фізичних осіб. ( Абзац четвертий
частини другої статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2310-IV ( 2310-15 ) від 11.01.2005 )

Запити щодо документації, що містить державну таємницю,
задовольняються лише за наявності у користувача спеціального
дозволу на здійснення діяльності, пов'язаної з державною
таємницею.

Розділ IV

ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА ПОСТАЧАЛЬНИКІВ
ДОКУМЕНТІВ З ФОРМУВАННЯ СТРАХОВОГО ФОНДУ
ДОКУМЕНТАЦІЇ УКРАЇНИ І КОРИСТУВАЧІВ ДОКУМЕНТАМИ
СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ УКРАЇНИ

Стаття 16. Обов'язки постачальників документів

Постачальник документів з метою формування страхового фонду
документації України зобов'язаний постачати документи відповідно
до вимог чинного законодавства України, державних стандартів
України, які визначають і регламентують питання формування та
ведення страхового фонду документації України.

Постачальник визначає достатній комплект документації на
виріб, об'єкт, пам'ятку історії та культури і несе
відповідальність за його повноту.

Стаття 17. Права постачальників документів

Постачальник документів і їх розробник (автор) мають право на
гарантію охорони прав інтелектуальної власності, державної та
іншої передбаченої законом таємниці, законних прав та інтересів
власника та виробника у процесі формування, ведення та
використання страхового фонду документації України відповідно до
законодавства України.

Стаття 18. Обов'язки користувачів документами
страхового фонду документації України

Користувачі документами страхового фонду документації України
зобов'язані додержуватися законодавства України у сфері охорони
прав на інтелектуальну власність та охорони державної чи іншої
передбаченої законом таємниці, а також виконувати вимоги чинного
законодавства України, державних стандартів України, які
визначають і регламентують питання використання страхового фонду
документації України.

Стаття 19. Права користувачів документами страхового
фонду документації України

Користувачі документами страхового фонду документації України
мають право за умов виконання вимог, передбачених статтею 18 цього
Закону, одержувати і використовувати документи страхового фонду
документації України у порядку, визначеному статтею 15 цього
Закону.

Розділ V

ПОВНОВАЖЕННЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ,
ЦЕНТРАЛЬНИХ І МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ,
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ПИТАНЬ
СТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ
СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ УКРАЇНИ

Стаття 20. Верховна Рада України

Верховна Рада України:

здійснює законодавче регулювання питань створення і
функціонування державної системи страхового фонду документації;

затверджує державні програми розвитку державної системи
страхового фонду документації;

затверджує бюджетні асигнування на створення страхового фонду
документації України та функціонування державної системи
страхового фонду документації;

здійснює контроль за витрачанням бюджетних коштів, виділених
на створення та утримання страхового фонду документації України та
функціонування державної системи страхового фонду документації.

Стаття 21. Кабінет Міністрів України

Кабінет Міністрів України:

подає до Верховної Ради України пропозиції щодо бюджетних
асигнувань для створення, функціонування та розвитку державної
системи страхового фонду документації;

визначає порядок фінансування робіт з формування, ведення та
використання страхового фонду документації України;

затверджує положення та приймає нормативно-правові акти, які
визначають і регламентують формування, ведення та використання
страхового фонду документації України, галузевих та обласних
(регіональних) страхових фондів документації;

здійснює контроль за створенням та функціонуванням державної
системи страхового фонду документації;

затверджує голову Державного департаменту страхового фонду
документації.

Стаття 22. Міністерства та інші центральні органи виконавчої
влади

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади в
межах своєї компетенції:

визначають і затверджують номенклатуру виробів та продукції,
переліки техногенно і екологічно небезпечних об'єктів та інших
об'єктів галузі, документація на які підлягає закладанню до
галузевих страхових фондів документації;

розробляють і за погодженням з Державним департаментом
страхового фонду документації затверджують галузеві програми
формування страхового фонду документації та контролюють їх
виконання;

планують, координують, забезпечують фінансування та виконання
робіт з формування, ведення та використання галузевих страхових
фондів документації відповідно до затверджених програм;

забезпечують стійку систему управління щодо формування,
ведення та використання страхового фонду документації України.
( Стаття 22 в редакції Закону N 2310-IV ( 2310-15 ) від
11.01.2005 )

Стаття 23. Місцеві органи виконавчої влади, органи влади
Автономної Республіки Крим, органи місцевого
самоврядування

Місцеві органи виконавчої влади, органи влади Автономної
Республіки Крим, органи місцевого самоврядування в межах своєї
компетенції:

створюють обласні (регіональні) страхові фонди документації;

визначають та за погодженням з Державним департаментом
страхового фонду документації затверджують номенклатуру виробів та
продукції, переліки об'єктів і споруд систем життєзабезпечення,
транспортних зв'язків, об'єктів будівництва промислового і
цивільного призначення, об'єктів культурної спадщини та унікальних
документальних пам'яток, переліки техногенно та екологічно
небезпечних об'єктів регіону та інших об'єктів, документація на
які підлягає закладанню до обласних (регіональних) страхових
фондів документації; ( Абзац третій статті 23 в редакції Закону
N 2310-IV ( 2310-15 ) від 11.01.2005 )

планують, координують, забезпечують фінансування та виконання
робіт з формування, ведення та використання обласних
(регіональних) страхових фондів документації відповідно до
затверджених програм формування страхового фонду документації;
( Абзац четвертий статті 23 в редакції Закону N 2310-IV
( 2310-15 ) від 11.01.2005 )

забезпечують стійку систему управління щодо формування,
ведення та використання страхового фонду документації України.
( Абзац п'ятий статті 23 в редакції Закону N 2310-IV ( 2310-15 )
від 11.01.2005 )

Розділ VI

ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ З ФОРМУВАННЯ, ВЕДЕННЯ ТА
ВИКОРИСТАННЯ СТРАХОВОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ
УКРАЇНИ

Стаття 24. Фінансування робіт з формування, ведення та
використання страхового фонду документації
України

Джерелами фінансування робіт з формування, ведення та
використання страхового фонду документації України є:

кошти в межах, передбачених на ці цілі законом України про
Державний бюджет України;

інші джерела, передбачені законом.

Фінансування Державного департаменту страхового фонду
документації, науково-дослідних установ, спеціальних установ,
підприємств та організацій, що йому підпорядковані і виконують
завдання щодо формування, ведення та зберігання страхового фонду
документації України, здійснюється за рахунок державного бюджету в
межах коштів, передбачених на утримання страхового фонду
документації України.

Фінансування робіт з формування страхового фонду документації
України здійснюється щорічно:

за рахунок міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади, власних коштів постачальників документів в
межах, передбачених галузевими програмами створення страхового
фонду документації; ( Абзац другий частини третьої статті 24 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 2310-IV ( 2310-15 ) від
11.01.2005 )

з бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів,
власних коштів постачальників документів в межах, передбачених
обласними (регіональними) програмами. ( Абзац третій частини
третьої статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2310-IV ( 2310-15 ) від 11.01.2005 )

Формування страхового фонду документації України для
організації виробництва продукції оборонного і мобілізаційного
призначення фінансується за рахунок державного бюджету.

Центральні та місцеві органи виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування під
час складання проектів бюджетів передбачають видатки на
фінансування створення відповідних страхових фондів документації.
( Частина п'ята статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2310-IV ( 2310-15 ) від 11.01.2005 )

Витрати постачальників документів на формування страхового
фонду документації України включаються у собівартість продукції
(робіт, послуг). ( Частина шоста статті 24 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 2310-IV ( 2310-15 ) від 11.01.2005 )

Стаття 25. Платні послуги суб'єктів державної системи
страхового фонду документації

Підприємства, установи і організації, що підпорядковані
Державному департаменту страхового фонду документації, надають за
плату постачальникам документів, іншим юридичним та фізичним
особам відповідно до законодавства платні послуги у сфері
створення, формування, ведення та використання страхового фонду
документації. Оплата за послуги провадиться на основі контрактів
(договорів) чи інших форм угод, передбачених законодавством
України. ( Частина перша статті 25 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2310-IV ( 2310-15 ) від 11.01.2005 )

Порядок надання послуг визначається Кабінетом Міністрів
України.

Стаття 26. Матеріально-технічне забезпечення робіт з
формування, ведення та використання страхового
фонду документації України

З метою забезпечення матеріально-технічного оснащення робіт з
формування, ведення та використання страхового фонду документації
України підприємства державної системи страхового фонду
документації мають право:

створювати, використовувати системи зв'язку та
телекомунікації, у тому числі і такі, що забезпечують
конфіденційність передачі інформації;

володіти та користуватись, у тому числі на умовах оренди,
проводовими, супутниковими, радіорелейними засобами зв'язку та
радіоканалами;

мати воєнізовану відомчу охорону об'єктів;

утримувати спеціалізований транспорт для перевезення
комплектів документації на території України без його огляду.

Розділ VII

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО З ПИТАНЬ
ФОРМУВАННЯ, ВЕДЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СТРАХОВОГО
ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ УКРАЇНИ

Стаття 27. Міжнародне співробітництво з питань формування,
ведення та використання страхового фонду
документації України

Співробітництво України з іншими державами з питань
формування, ведення та використання страхового фонду документації
України здійснюється в частині обміну документами страхового фонду
документації, науковою, методичною інформацією та взаємної
поставки технологій, устаткування відповідно до міжнародних угод,
ратифікованих Верховною Радою України.

Розділ VIII

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ
ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО СТРАХОВИЙ ФОНД
ДОКУМЕНТАЦІЇ УКРАЇНИ

Стаття 28. Відповідальність за порушення законодавства
України про страховий фонд документації України

Порушення законодавства України про страховий фонд
документації України тягне за собою відповідальність суб'єктів
державної системи страхового фонду документації та інших юридичних
і фізичних осіб, встановлену чинними законами України.

Розділ IX

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня
набрання чинності цим Законом:

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України
пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим
Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;

забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади
прийнятих ними нормативно-правових актів, що суперечать цьому
Закону;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних
для реалізації цього Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 22 березня 2001 року
N 2332-IIICтатті

Дизайн кухні в стилі кантрі

13 Липня 2017

Будь-яка господиня будинку із задоволенням буде пр ...»»

Послідовність проведення капітального ремонту

12 Липня 2017

Любий господар, рано чи пізно, починає замислювати ...»»

Особливості дачного ландшафтного дизайну

11 Липня 2017

Для додання вашій дачній ділянці особливої &#8 ...»»


You should have Flash Player
installed on your computer

Новини будівництва

Мешканці Шевченківсього району нині будуть без води

13 Липня 2017

Сьогодні, 13 липня, буде припинено подачу води у Ш ...»»

Мешканці 21 будинку у Львові сидять без гарячої води

12 Липня 2017

Станом сьогодні на ранок гаряча вода подається до ...»»

Дев'ять вулиць Львова знеструмлені через пошкодження кабелю

11 Липня 2017

Після грозових дощів 11 липня на Львівщині 36 насе ...»»


You should have Flash Player
installed on your computer

You should have Flash Player
installed on your computer