You should have Flash Player
installed on your computer

Навігатор
Пошук по сайту
Google пошук по сайту
Пошук по сайту
Ютонг
Останні оголошення
You should have Flash Player
installed on your computer

You should have Flash Player
installed on your computer

ЗАКОН УКРАЇНИ Про здійснення державних закупівель

24 Лютого 2012

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про здійснення державних закупівель

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 33, ст.471 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2462-VI ( 2462-17 ) від 08.07.2010, ВВР, 2010, N 46, ст.548
N 2487-VI ( 2487-17 ) від 10.07.2010, ВВР, 2010, N 35-36,
ст.491
N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010, ВВР, 2011, N 29, ст.272
N 2899-VI ( 2899-17 ) від 11.01.2011, ВВР, 2011, N 30, ст.282
N 2900-VI ( 2900-17 ) від 11.01.2011, ВВР, 2011, N 30, ст.283
N 2995-VI ( 2995-17 ) від 03.02.2011, ВВР, 2011, N 33, ст.336
N 3156-VI ( 3156-17 ) від 17.03.2011, ВВР, 2011, N 39, ст.396
N 3612-VI ( 3612-17 ) від 07.07.2011
N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011
N 4220-VI ( 4220-17 ) від 22.12.2011 }

{ У тексті Закону (крім розділу XI "Прикінцеві положення")
слова "Державне казначейство України", "Головне
контрольно-ревізійне управління України", "Державний
комітет статистики України" в усіх відмінках замінено
відповідно словами "Державна казначейська служба
України", "Державна фінансова інспекція України",
"Державна служба статистики України" у відповідному
відмінку згідно із Законом N 3681-VI ( 3681-17 ) від
08.07.2011 }

Цей Закон встановлює правові та економічні засади здійснення
закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.

Метою цього Закону є створення конкурентного середовища у
сфері державних закупівель, запобігання проявам корупції у цій
сфері, розвиток добросовісної конкуренції, забезпечення
раціонального та ефективного використання державних коштів.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення основних термінів

1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому
значенні:

1) акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової
пропозиції (пропозиції за результатами застосування процедури
закупівлі в одного учасника) - прийняття замовником пропозиції
конкурсних торгів або цінової пропозиції, яку визнано найбільш
економічно вигідною за результатами оцінки (за результатами
застосування процедури закупівлі в одного учасника), та надання
згоди на взяття зобов'язань на оплату предмета закупівлі або його
частини (лота). Пропозиція конкурсних торгів або цінова
пропозиція, пропозиція за результатами застосування процедури
закупівлі в одного учасника, вважається акцептованою, якщо
замовником подано учаснику в установлений цим Законом строк
письмове підтвердження про акцепт такої пропозиції;
{ Пункт 1 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

2) генеральний замовник - орган державної влади, державна,
комунальна установа чи організація, визначені відповідно Кабінетом
Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевими державними адміністраціями або виконавчими органами
місцевих рад відповідальними за організацію і проведення процедур
закупівель в інтересах замовників за рамковими угодами відповідно
до цього Закону;
{ Пункт 2 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

3) державна закупівля (далі - закупівля) - придбання
замовником товарів, робіт і послуг за державні кошти у порядку,
встановленому цим Законом;

4) державні кошти - кошти Державного бюджету України, бюджету
Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, кошти
Національного банку України, державних цільових фондів, Пенсійного
фонду України, кошти загальнообов'язкового державного соціального
страхування, кошти загальнообов'язкового державного соціального
страхування на випадок безробіття, кошти загальнообов'язкового
державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими народженням та
похованням, кошти, передбачені Законом України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ), кошти установ чи
організацій, утворених у встановленому порядку органами державної
влади, органами влади Автономної Республіки Крим, місцевими
державними адміністраціями чи органами місцевого самоврядування,
кошти державних та місцевих фондів, кошти державного оборонного
замовлення, кошти державного замовлення для задоволення
пріоритетних державних потреб, кошти державного матеріального
резерву, кошти Аграрного фонду, кошти Фонду соціального захисту
інвалідів, кошти, які надаються замовникам під гарантії Кабінету
Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та
органів місцевого самоврядування за кредитами, позиками, які
надаються іноземними державами, банками, міжнародними фінансовими
організаціями або на умовах співфінансування разом з іноземними
державами, банками, міжнародними фінансовими організаціями;
{ Пункт 4 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

5) договір про закупівлю - договір, який укладається між
замовником і учасником за результатами процедури закупівлі та
передбачає надання послуг, виконання робіт або набуття права
власності на товари за державні кошти;

6) документація конкурсних торгів - документація, що
розробляється та затверджується замовником, оприлюднюється для
вільного доступу та безоплатно подається замовником під час
проведення торгів (конкурсних торгів) фізичним/юридичним особам.
Документація конкурсних торгів не є об'єктом авторського права
та/або суміжних прав;
{ Пункт 6 частини першої статті 1 в редакції Закону N 3681-VI
( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

7) забезпечення виконання договору про закупівлю - надання
учасником замовнику гарантій виконання своїх зобов'язань за
договором про закупівлю, включаючи такі види забезпечення як
порука, гарантія, застава, завдаток, неустойка, депозит;

8) забезпечення пропозиції конкурсних торгів - надання
учасником замовнику гарантій виконання своїх зобов'язань у зв'язку
з поданням пропозиції конкурсних торгів, у тому числі такі види
забезпечення: порука, гарантія, застава, завдаток, депозит;

{ Пункт 9 частини першої статті 1 виключено на підставі
Закону N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

10) замовники - розпорядники державних коштів, які здійснюють
закупівлю в порядку, визначеному цим Законом;

11) змова - домовленість між двома чи кількома учасниками
процедури закупівлі, спрямована на встановлення ціни пропозиції
конкурсних торгів або цінової пропозиції на штучних або
неконкурентних рівнях з відома або без відома замовника;

12) кваліфікаційна документація - документація, що
розробляється, затверджується, оприлюднюється для вільного доступу
та безоплатно надається замовником під час проведення попередньої
кваліфікації учасників фізичним/юридичним особам;

13) кваліфікаційна пропозиція - пропозиція, яка подається
учасником попередньої кваліфікації замовнику відповідно до вимог
кваліфікаційної документації;

14) комітет з конкурсних торгів - службові (посадові) особи
замовника (генерального замовника), призначені відповідальними за
організацію та проведення процедур закупівлі згідно з цим Законом;
{ Пункт 14 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

15) моніторинг закупівель - систематичне спостереження за
станом здійснення замовниками державних закупівель, у тому числі
аналіз ефективності здійснення цих закупівель;
{ Пункт 15 частини першої статті 1 в редакції Закону N 3681-VI
( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

16) найбільш економічно вигідна пропозиція - пропозиція, що
відповідає всім критеріям та умовам, визначеним у документації
конкурсних торгів, та визнана найкращою за результатами оцінки
конкурсних пропозицій відповідно до статті 28 цього Закону;

17) оголошення про проведення процедури закупівлі -
оголошення про проведення відкритих торгів, оголошення про
проведення процедури двоступеневих торгів, оголошення про
проведення попередньої кваліфікації, запит цінових пропозицій,
інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника;

18) оголошення про результати процедури закупівлі -
оголошення про результати проведення торгів, повідомлення про
результати проведення попередньої кваліфікації, інформація про
результати процедури запиту цінових пропозицій, інформація про
результати проведення процедури закупівлі в одного учасника,
повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не
відбулися, повідомлення про відміну процедури закупівлі в одного
учасника;

19) орган оскарження - Антимонопольний комітет України;

20) переможець процедури закупівлі - учасник, пропозицію
конкурсних торгів або цінову пропозицію якого визнано найбільш
економічно вигідною та акцептовано у разі проведення торгів
(конкурсних торгів), або учасник, пропозицію якого акцептовано за
результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника;
{ Пункт 20 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

21) підприємства - підприємства, утворені в установленому
порядку органами державної влади, органами влади Автономної
Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування та
уповноважені на отримання державних коштів, взяття за ними
зобов'язань і здійснення платежів, у тому числі державні, казенні,
комунальні підприємства, а також господарські товариства, у
статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій
(часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірні підприємства, а
також підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі
яких 50 і більше відсотків належить державним, у тому числі
казенним, комунальним підприємствам та господарським товариствам,
у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій
(часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об'єднання таких
підприємств (господарських товариств);

22) пов'язана особа - особа, яка відповідає будь-якій з
наведених нижче ознак:

юридична особа, яка здійснює контроль над учасником процедури
закупівлі, або контролюється таким учасником процедури закупівлі,
або перебуває під спільним контролем з таким учасником процедури
закупівлі;

фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль над
учасником процедури закупівлі;

службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі,
уповноважена здійснювати від імені учасника процедури закупівлі
юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення
цивільно-правових відносин, та члени сім'ї такої службової
(посадової) особи;

члени сім'ї посадової (службової) особи замовника, які
здійснюють контроль над учасниками процедури закупівлі або
уповноважені здійснювати від імені учасника процедури закупівлі
юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення
цивільно-правових відносин.

Під здійсненням контролю слід розуміти володіння
безпосередньо або через більшу кількість пов'язаних фізичних чи
юридичних осіб найбільшою часткою (паєм, пакетом акцій) статутного
капіталу учасника процедури закупівлі, або управління найбільшою
кількістю голосів у керівному органі такого учасника процедури
закупівлі, або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), яка
становить не менше ніж 25 відсотків статутного капіталу учасника
процедури закупівлі.

Для фізичної особи загальна сума володіння часткою статутного
капіталу учасника процедури закупівлі (голосів в органі
управління) визначається як загальний обсяг корпоративних прав, що
належить такій фізичній особі, членам її сім'ї та юридичним
особам, які контролюються такою фізичною особою або членами її
сім'ї.

Для цілей цього Закону членами сім'ї вважаються подружжя,
діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки,
усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи за умови їх
постійного проживання разом із пов'язаною особою і ведення з нею
спільного господарства;

23) послуги - будь-який предмет закупівлі (крім товарів і
робіт), включаючи транспортні послуги, освоєння технологій,
наукові дослідження, науково-дослідні або дослідно-конструкторські
розробки, медичне та побутове обслуговування, лізинг, найм
(оренду), а також фінансові та консультаційні послуги, поточний
ремонт;
{ Пункт 23 частини першої статті 1 в редакції Закону N 3681-VI
( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

24) предмет закупівлі - товари, роботи чи послуги, які
закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупівлі і на
які учасникам дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів
(кваліфікаційні, цінові пропозиції) або пропозиції на переговорах
у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника. Предмет
закупівлі визначається замовником у порядку, встановленому
Уповноваженим органом. Для проведення процедури закупівлі має бути
не менше двох пропозицій, крім випадків застосування замовником
процедури закупівлі в одного учасника;

25) пропозиція конкурсних торгів - пропозиція щодо предмета
закупівлі або його частини (лота), яку учасник подає замовнику
відповідно до вимог документації конкурсних торгів;

26) роботи - проектування, будівництво нових, розширення,
реконструкція, капітальний ремонт та реставрація існуючих об'єктів
і споруд виробничого і невиробничого призначення, роботи із
нормування у будівництві, геологорозвідувальні роботи, технічне
переоснащення діючих підприємств та супровідні роботам послуги, у
тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження,
аеро- і супутникова фотозйомка та інші послуги, які включаються до
кошторисної вартості робіт, якщо вартість таких послуг не
перевищує вартості самих робіт;

26-1) рамкова угода - правочин, який укладається одним чи
кількома замовниками (генеральним замовником) у письмовій формі в
порядку, встановленому цим Законом, з одним чи кількома учасниками
процедури закупівлі з метою визначення основних умов закупівлі
окремих товарів і послуг для укладення відповідних договорів про
закупівлю протягом строку дії рамкової угоди;
{ Частину першу статті 1 доповнено пунктом 26-1 згідно із Законом
N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

27) розпорядник державних коштів - органи державної влади,
органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого
самоврядування, інші органи, установи, організації, визначені
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та іншими актами законодавства
України, а також установи чи організації, утворені у встановленому
порядку органами державної влади, органами влади Автономної
Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування та
уповноважені на отримання державних коштів, взяття за ними
зобов'язань і здійснення платежів, а також підприємства та їх
об'єднання;

28) строк дії пропозиції конкурсних торгів або цінової
пропозиції - встановлений замовником у документації конкурсних
торгів або запиті цінових пропозицій строк, протягом якого учасник
не має права змінювати свою пропозицію конкурсних торгів або
цінову пропозицію;

29) суб'єкт оскарження в органі оскарження (далі - суб'єкт
оскарження) - фізична чи юридична особа, яка звернулася до органу
оскарження з метою захисту своїх прав та охоронюваних законом
інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, що
суперечать законодавству у сфері державних закупівель і внаслідок
яких порушено право чи законні інтереси такої особи;

30) товари - продукція, об'єкти будь-якого виду та
призначення, у тому числі сировина, вироби, устаткування,
технології, предмети у твердому, рідкому і газоподібному стані, а
також послуги, пов'язані з поставкою товарів, якщо вартість таких
послуг не перевищує вартості самих товарів;

31) торги (конкурсні торги) - здійснення конкурентного
відбору учасників з метою визначення переможця торгів (конкурсних
торгів) згідно з процедурами, встановленими цим Законом (крім
процедури закупівлі в одного учасника);

32) учасник попередньої кваліфікації - фізична особа, в тому
числі фізична особа - підприємець, юридична особа (резидент або
нерезидент), яка письмово підтвердила намір взяти участь у
попередній кваліфікації та/або подала кваліфікаційну пропозицію;

33) учасник процедури закупівлі (далі - учасник) - фізична
особа, в тому числі фізична особа - підприємець, юридична особа
(резидент або нерезидент), яка письмово підтвердила намір взяти
участь у процедурі закупівлі та/або подала пропозицію конкурсних
торгів, або цінову пропозицію, або взяла участь у переговорах у
разі застосування процедури закупівлі в одного учасника;
{ Пункт 33 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

34) цінова пропозиція - пропозиція щодо предмета закупівлі
або його частини (лота), яку учасник подає замовнику відповідно до
запиту цінових пропозицій;

35) частина предмета закупівлі (лот) - визначена замовником
частина товарів, робіт чи послуг, на яку в межах єдиної процедури
закупівлі учасникам дозволяється подавати пропозиції конкурсних
торгів, або цінові пропозиції, або пропозиції на переговорах у
разі застосування процедури закупівлі в одного учасника. Для
проведення процедури закупівлі на кожну окрему частину предмета
закупівлі (лот) має бути не менше двох пропозицій, крім випадків
застосування замовником процедури закупівлі в одного учасника.

{ Частину другу статті 1 виключено на підставі Закону
N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

Стаття 2. Сфера застосування Закону

1. Цей Закон застосовується до всіх замовників та закупівель
товарів, робіт і послуг, які повністю або частково здійснюються за
рахунок державних коштів, за умови, що вартість предмета закупівлі
товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує
100 тисяч гривень (в будівництві - 300 тисяч гривень), а робіт -
1 мільйон гривень.

Цей Закон застосовується до підприємств, визначених у пункті
21 частини першої статті 1 цього Закону, у разі якщо підприємства
відповідають хоча б одній з таких ознак: { Частину першу статті 2
доповнено абзацом згідно із Законом N 3681-VI ( 3681-17 ) від
08.07.2011 }

1) підприємство користується податковою пільгою, передбаченою
податковим, митним законодавством України, - протягом користування
такою пільгою; { Частину першу статті 2 доповнено абзацом згідно
із Законом N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

2) підприємство відповідно до закону звільнено від обов'язку
сплачувати заборгованість перед бюджетами, за єдиним внеском на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, за
зобов'язаннями перед фондами загальнообов'язкового державного
соціального страхування - протягом календарного року від дати
такого звільнення; { Частину першу статті 2 доповнено абзацом
згідно із Законом N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

3) отримує пряму або опосередковану бюджетну підтримку, в
тому числі у вигляді компенсації частини витрат або відшкодування
відсотків за кредитами, - протягом календарного року від дати
одержання бюджетної підтримки. { Частину першу статті 2 доповнено
абзацом згідно із Законом N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }
{ Частина перша статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4220-VI ( 4220-17 ) від 22.12.2011 }

2. Умови, порядок та процедури закупівель товарів, робіт і
послуг за рахунок державних коштів можуть встановлюватися або
змінюватися виключно цим Законом, крім випадків, передбачених цим
Законом.

{ Абзац другий частини другої статті 2 виключено на підставі
Закону N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

{ Абзац третій частини другої статті 2 виключено на підставі
Закону N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

3. Дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом
закупівлі є:

товари і послуги, пов'язані з розробленням дизайну,
виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних
нагород України, їх зберіганням, транспортуванням та обліком;
{ Абзац другий частини третьої статті 2 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

послуги, закупівля яких здійснюється державними банками та
банками, в капіталізації яких взяла участь держава, виключно для
проведення ними банківських операцій відповідно до Закону України
"Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 );

товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється
замовниками, розташованими за межами України;

товари, роботи і послуги, закупівля яких становить державну
таємницю відповідно до Закону України "Про державну таємницю"
( 3855-12 );

послуги, необхідні для здійснення державних запозичень,
обслуговування і погашення державного боргу;

товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється для
підготовки і проведення виборів та референдумів в Україні;
{ Частину третю статті 2 доповнено абзацом сьомим згідно із
Законом N 2487-VI ( 2487-17 ) від 10.07.2010 }

{ Абзац восьмий частини третьої статті 2 виключено на
підставі Закону N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

{ Абзац дев'ятий частини третьої статті 2 виключено на
підставі Закону N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

{ Абзац десятий частини третьої статті 2 виключено на
підставі Закону N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

{ Абзац одинадцятий частини третьої статті 2 виключено на
підставі Закону N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

послуги з медичного обслуговування населення, що надаються за
договором, укладеним відповідно до Закону України "Про порядок
проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій,
Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві" ( 3612-17 );
{ Частину третю статті 2 доповнено абзацом дванадцятим згідно із
Законом N 3612-VI ( 3612-17 ) від 07.07.2011 - зміна діє до 31
грудня 2014 року }

товари і послуги, пов'язані з операціями Національного банку
України із забезпечення управління золотовалютними резервами, їх
розміщення, купівлі та продажу на вторинному ринку цінних паперів,
здійснення валютних інтервенцій шляхом купівлі-продажу валютних
цінностей на валютних ринках; { Частину третю статті 2 доповнено
абзацом згідно із Законом N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

платні послуги у розмірі, визначеному нормативно-правовими
актами, що надаються органами державної влади, органами місцевого
самоврядування або іншими особами, уповноваженими такими органами,
та обов'язковість отримання яких встановлюється законодавством;
{ Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом
N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

послуги з оренди нежитлових приміщень, які знаходяться у
державній та комунальній власності, для розміщення бюджетних
установ; { Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із
Законом N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

юридичні послуги, пов'язані із захистом прав та інтересів
України під час врегулювання спорів, розгляду у закордонних
юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та
України; { Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із
Законом N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

об'єкти державного цінового регулювання і послуги, закупівля
яких здійснюється Аграрним фондом відповідно до Закону України
"Про державну підтримку сільського господарства України"
( 1877-15 ); { Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із
Законом N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

товари, закупівля яких здійснюється Державним агентством
резерву України та його підприємствами шляхом укладення договорів
купівлі-продажу, ф'ючерсних, форвардних контрактів виключно на
біржовому ринку (товарних, фондових біржах) в установленому
законодавством порядку згідно з номенклатурою, яка затверджується
Кабінетом Міністрів України; { Частину третю статті 2 доповнено
абзацом згідно із Законом N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

товари, що реалізуються відповідно до Закону України "Про
державний матеріальний резерв" ( 51/97-ВР ), закупівля яких
здійснюється розпорядниками бюджетних коштів. Умови такої
реалізації визначаються Кабінетом Міністрів України; { Частину
третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 3681-VI
( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

послуги з авіаперевезень осіб, щодо яких здійснюється
державна охорона відповідно до статті 5 та частини першої статті 6
Закону України "Про державну охорону органів державної влади
України та посадових осіб" ( 160/98-ВР ); { Частину третю статті 2
доповнено абзацом згідно із Законом N 3681-VI ( 3681-17 ) від
08.07.2011 }

роботи із знесення самочинно збудованих об'єктів, відповідно
до статті 38 Закону України "Про регулювання містобудівної
діяльності" ( 3038-17 ); { Частину третю статті 2 доповнено
абзацом згідно із Законом N 4220-VI ( 4220-17 ) від 22.12.2011 }

послуги з нормування та стандартизації у будівництві.
{ Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом
N 4220-VI ( 4220-17 ) від 22.12.2011 }

4. Окремими законами визначаються особливості здійснення
закупівлі:

1) юридичними особами, які провадять діяльність у сферах,
визначених статтею 5 Закону України "Про природні монополії"
( 1682-14 );

2) таких товарів, робіт і послуг:

неопромінені паливні елементи (твели) для ядерних реакторів;

нафта або нафтопродукти сирі;

електрична енергія, послуги з її постачання, передачі та
розподілу;

централізоване постачання теплової енергії;

природний і нафтовий газ та послуги з його транспортування,
розподілу і постачання;

послуги поштового зв'язку, поштові марки та марковані
конверти;

телекомунікаційні послуги, у тому числі з ретрансляції
радіо- та телесигналів (за винятком послуг мобільного зв'язку та
послуг Інтернет-провайдерів);

послуги міжнародних фінансових організацій, пов'язані із
залученням їх кредитів (позик);

послуги з підготовки фахівців, наукових, науково-педагогічних
та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки
кадрів (післядипломна освіта) за державним замовленням;

товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється за
кошти, розпорядником яких є спеціально уповноважений центральний
орган виконавчої влади із забезпечення підготовки і реалізації в
Україні інфраструктурних проектів для виконання завдань та заходів
з підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу та інших міжнародних спортивних подій
(у рамках виконання Державної цільової програми підготовки та
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року
з футболу) ( 357-2010-п );

освітні послуги, що надаються закордонними вищими навчальними
закладами та науковими установами: студентам, аспірантам, науковим
і науково-педагогічним працівникам за межами України;

послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.
{ Частина четверта статті 2 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 2462-VI ( 2462-17 ) від 08.07.2010, N 2900-VI
( 2900-17 ) від 11.01.2011, N 2995-VI ( 2995-17 ) від 03.02.2011;
в редакції Закону N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

5. Забороняється укладання договорів, які передбачають
витрачання державних коштів, та/або оплата замовником товарів,
робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом.

Стаття 3. Принципи здійснення закупівель

1. Закупівлі здійснюються за такими принципами:

добросовісна конкуренція серед учасників;

максимальна економія та ефективність;

відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;

недискримінація учасників;

об'єктивна та неупереджена оцінка пропозицій конкурсних
торгів;

запобігання корупційним діям і зловживанням.

Стаття 4. Планування закупівель та інші передумови здійснення
процедур закупівель

1. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану. Річний
план, зміни до нього надсилаються Державній казначейській службі
України, річний план, кошторис (тимчасовий кошторис), фінансовий
план (план асигнувань, план використання бюджетних (державних)
коштів), зміни до них надсилаються Уповноваженому органу протягом
5 робочих днів з дня їх затвердження.

2. Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини
з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або
застосування цього Закону.

Стаття 5. Недискримінація учасників

1. Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурах
закупівель на рівних умовах.

2. Замовники забезпечують вільний доступ усіх учасників до
інформації про закупівлю, передбаченої цим Законом.

3. Замовник не може встановлювати дискримінаційні вимоги до
учасників.

Стаття 6. Міжнародні зобов'язання України у сфері
закупівель

1. Якщо міжнародним договором України, згоду на
обов'язковість якого надано Верховною Радою України, передбачено
інший порядок закупівлі, ніж порядок, визначений цим Законом,
застосовуються положення міжнародного договору України.

2. Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти кредитів,
позик, що надані відповідно до міжнародних договорів України
Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Міжнародною
фінансовою корпорацією, Багатостороннім агентством з гарантування
інвестицій, Міжнародною асоціацією розвитку, Європейським банком
реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком,
Північним інвестиційним банком, а також іншими міжнародними
валютно-кредитними організаціями, здійснюється згідно з правилами
і процедурами, встановленими цими організаціями, а у разі
невстановлення таких правил і процедур - відповідно до цього
Закону.

Закупівля товарів, робіт і послуг на умовах їх
співфінансування у рамках проектів, які реалізуються за рахунок
кредитів, позик, зазначених в абзаці першому цієї частини,
здійснюється згідно з правилами і процедурами, встановленими
відповідними організаціями, а у разі невстановлення таких правил і
процедур - відповідно до цього Закону. { Частину другу статті 6
доповнено абзацом другим згідно із Законом N 3681-VI ( 3681-17 )
від 08.07.2011 }
{ Частина друга статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

Розділ II
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ
У СФЕРІ ЗАКУПІВЕЛЬ

Стаття 7. Державне регулювання та контроль
у сфері закупівель

1. Державне регулювання та контроль у сфері закупівель
здійснюють Уповноважений орган та інші органи відповідно до їх
компетенції.

Органи, які уповноважені на здійснення контролю у сфері
закупівель, не мають права втручатися у проведення процедур
закупівель. { Частину першу статті 7 доповнено абзацом другим
згідно із Законом N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

2. Уповноваженим органом є Міністерство економічного розвитку
і торгівлі України.
{ Частина друга статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

3. Уповноважений орган здійснює регулювання та координацію у
сфері закупівель у межах повноважень, визначених цим Законом.

4. Державна казначейська служба України:

до здійснення оплати за договорами про закупівлю перевіряє
наявність та відповідність укладеного договору про закупівлю звіту
про результати проведення процедури закупівлі та річному плану
закупівель, правильність їх оформлення відповідно до
законодавства, а також наявність оголошення про проведення
процедури закупівлі, повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних
торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами
застосування процедури закупівлі в одного учасника), відомостей
про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю (у разі
проведення закупівлі за рамковими угодами), оголошення про
результати процедури закупівлі, що були опубліковані в державному
офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та
відповідних міжнародних виданнях у випадках, передбачених цим
Законом; { Абзац другий частини четвертої статті 7 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

вживає заходів з недопущення здійснення платежів з рахунку
замовника згідно з узятим фінансовим зобов'язанням за договором
про закупівлю у випадках:

відсутності або невідповідності встановленим законодавством
вимогам необхідних документів, передбачених цим Законом;

відміни процедури закупівлі;

набрання законної сили рішенням суду про визнання результатів
процедури закупівлі недійсними;

на період призупинення процедури закупівлі;

наявності відповідного рішення органу оскарження відповідно
до статті 18 цього Закону;

у разі виявлення порушень вимог законодавства у сфері
закупівель повідомляє про такі випадки Уповноважений орган та
орган оскарження.

Банкам під час оплати за договорами про закупівлю замовником
разом із платіжним дорученням надаються документи щодо державних
закупівель відповідно до Закону України "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ). У разі їх невідповідності вимогам цього
Закону платіжне доручення вважається оформленим неналежним чином.

5. Рахункова палата, Антимонопольний комітет України,
Державна фінансова інспекція України, Державна служба статистики
України здійснюють контроль у сфері державних закупівель у межах
своїх повноважень, визначених Конституцією ( 254к/96-ВР ) та
законами України.

Стаття 8. Уповноважений орган та орган оскарження

1. Основними функціями Уповноваженого органу є:

1) розроблення і затвердження нормативно-правових актів,
необхідних для виконання цього Закону;

2) розроблення та затвердження Стратегії розвитку системи
державних закупівель;

3) моніторинг державних закупівель;

4) ведення обліку закупівель шляхом збирання інформації про
заплановані закупівлі та результати процедур закупівель;

5) подання Кабінету Міністрів України пропозицій щодо
визначення генерального замовника;

6) підготовка та подання до Кабінету Міністрів України,
Рахункової палати квартальних звітів про стан закупівель;

7) узагальнення практики здійснення закупівель, у тому числі
міжнародної;

{ Пункт 8 частини першої статті 8 виключено на підставі
Закону N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

9) вивчення, узагальнення та поширення світового досвіду з
питань закупівель;

10) виступає засновником та забезпечує видання безоплатного
державного офіційного друкованого видання з питань державних
закупівель;

11) виступає засновником та забезпечує видання безоплатного
міжнародного інформаційного видання з питань державних закупівель;

12) забезпечення функціонування безоплатного веб-порталу
Уповноваженого органу з питань закупівель (далі - веб-портал
Уповноваженого органу);

13) взаємодія з громадськістю та проведення громадських
слухань з питань удосконалення системи державних закупівель;

14) організація нарад, безоплатних семінарів та виставок з
питань закупівель;

15) організація та затвердження порядку проходження навчання
спеціалістів у сфері здійснення закупівель та підвищення
кваліфікації;

16) надання безоплатної методологічної допомоги замовникам, у
тому числі надання відповідей на запити зацікавлених осіб з питань
державних закупівель. Відповіді на запити носять виключно
рекомендаційний характер;

17) забезпечення видання безоплатних збірників
нормативно-правових актів та методичних матеріалів з питань
державних закупівель;

18) міжнародне співробітництво у сфері закупівель;

19) розроблення та затвердження:

стандартної документації конкурсних торгів;

типового положення про комітет з конкурсних торгів;

типового договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за
державні кошти;

порядку визначення предмета закупівлі;

порядку здійснення моніторингу закупівель; { Абзац шостий
пункту 19 частини першої статті 8 в редакції Закону N 3681-VI
( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

форм:

річного плану закупівель;

оголошення про проведення процедури закупівлі (оголошення про
проведення відкритих торгів, оголошення про проведення процедури
двоступеневих торгів, оголошення про проведення попередньої
кваліфікації, запит цінових пропозицій, інформація про
застосування процедури закупівлі в одного учасника);

обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного
учасника;

реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів,
кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій;

протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів,
кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій;

протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових
пропозицій;

повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або
цінової пропозиції;

повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі;

оголошення про результати процедури закупівлі (оголошення про
результати проведення торгів, повідомлення про результати
проведення попередньої кваліфікації, інформація про результати
процедури запиту цінових пропозицій, інформація про результати
проведення процедури закупівлі в одного учасника, повідомлення про
відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися,
повідомлення про відміну процедури закупівлі в одного учасника);

звіту про результати проведення процедури закупівлі;

20) надання роз'яснень щодо застосування законодавства у
сфері закупівель;

21) погодження навчальних програм з підготовки спеціалістів у
сфері закупівель та підвищення їх кваліфікації;

22) співробітництво з правоохоронними органами щодо виявлення
фактів порушення законодавства у сфері закупівель та подання у
випадках, передбачених законами України, до правоохоронних органів
матеріалів про виявлені порушення;

23) співробітництво з органами Антимонопольного комітету
України щодо виявлення фактів порушень законодавства про захист
економічної конкуренції у сфері закупівель;

24) співробітництво з державними органами щодо запобігання
проявам корупції у сфері закупівель;

25) вжиття заходів щодо забезпечення ефективного та
раціонального використання державних коштів, максимальної їх
економії при здійсненні державних закупівель;

26) інформування громадськості про політику та правила
державних закупівель.

2. Уповноважений орган має право:

1) вимагати від замовників подання звіту про результати
проведення процедури закупівлі згідно з цим Законом;

2) встановлювати строки подання замовниками інформації про
заплановані закупівлі та укладені договори про закупівлю;

3) отримувати в установленому порядку від замовників,
учасників, підприємств, установ, організацій, а також органів, які
здійснюють державне регулювання і контроль у сфері закупівель,
правоохоронних органів документи та інформацію, які необхідні для
виконання функцій, передбачених цим Законом, у тому числі для
здійснення моніторингу державних закупівель. Особи та органи,
зазначені у цьому пункті, впродовж п'яти днів з дати отримання
відповідного запиту зобов'язані надати Уповноваженому органу
інформацію та завірені належним чином копії документів;
{ Пункт 3 частини другої статті 8 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

3-1) проводити моніторинг закупівель;
{ Частину другу статті 8 доповнено пунктом 3-1 згідно із Законом
N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

4) здійснювати інші дії та вживати інші заходи, передбачені
законодавством для виконання покладених на Уповноважений орган
функцій;

5) у разі виявлення порушень законодавства з питань державних
закупівель при здійсненні моніторингу закупівель надавати
рекомендації щодо усунення та недопущення таких порушень.
{ Частину другу статті 8 доповнено пунктом 5 згідно із Законом
N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

3. Антимонопольний комітет України як орган оскарження з
метою неупередженого та ефективного захисту прав та законних
інтересів осіб, пов'язаних із участю у процедурах державної
закупівлі, створює постійно діючу адміністративну колегію з
розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних
закупівель. Рішення постійно діючої адміністративної колегії
приймаються від імені Антимонопольного комітету України.

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного
комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у
сфері державних закупівель діє у складі трьох державних
уповноважених Антимонопольного комітету України. Голова постійно
діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України
повинен мати вищу юридичну освіту.

Член постійно діючої адміністративної колегії, який є
пов'язаною особою з суб'єктом оскарження або замовником, не може
брати участь у розгляді та прийнятті рішень щодо такої скарги і
повинен бути замінений на час розгляду і прийняття рішення щодо
такої скарги іншим державним уповноваженим Антимонопольного
комітету України, що визначається Головою Антимонопольного
комітету України.

Порядок діяльності постійно діючої адміністративної колегії
встановлюється відповідно до Закону України "Про Антимонопольний
комітет України" ( 3659-12 ), якщо інше не встановлено цим
Законом.

Рішення органу оскарження оформляються у письмовій формі та
надсилаються не пізніше наступного робочого дня після їх прийняття
Уповноваженому органу, суб'єкту оскарження, замовнику, Державній
казначейській службі України та редакції державного офіційного
друкованого видання з питань державних закупівель. { Абзац п'ятий
частини третьої статті 8 в редакції Закону N 3681-VI ( 3681-17 )
від 08.07.2011 }

Рішення органу оскарження набирають чинності з дня їх
прийняття та є обов'язковими для виконання замовниками та особами,
яких вони стосуються.

Рішення органу оскарження підлягають обов'язковій публікації
в державному офіційному друкованому виданні з питань державних
закупівель, а також не пізніше наступного робочого дня після їх
прийняття оприлюднюються на веб-порталі Антимонопольного комітету
України.

Рішення органу оскарження може бути оскаржено суб'єктом
оскарження чи замовником до суду протягом місячного строку з дня,
коли особа дізналася про його прийняття. { Абзац восьмий частини
третьої статті 8 в редакції Закону N 3156-VI ( 3156-17 ) від
17.03.2011 }

Стаття 9. Громадський контроль у сфері державних
закупівель

1. Громадський контроль забезпечується через вільний доступ
до всієї інформації щодо державних закупівель, яка підлягає
оприлюдненню відповідно до цього Закону.

2. Замовники і учасники процедур закупівель та Уповноважений
орган повинні сприяти залученню громадськості до здійснення
контролю у сфері закупівель відповідно до законів України "Про
об'єднання громадян" ( 2460-12 ), "Про звернення громадян"
( 393/96-ВР ) і "Про інформацію" ( 2657-12 ).

3. Громадяни і громадські організації та їх спілки не мають
права втручатися у діяльність Уповноваженого органу та процедуру
визначення замовником переможця торгів.

4. Під час проведення процедур розкриття пропозицій
конкурсних торгів мають право бути присутніми представники засобів
масової інформації. Замовники зобов'язані забезпечити
безперешкодний доступ представників засобів масової інформації на
їхню вимогу до процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Розділ III
ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЛІ

Стаття 10. Оприлюднення інформації про закупівлю

1. Замовник безоплатно оприлюднює на веб-порталі
Уповноваженого органу в порядку, встановленому цим Законом,
інформацію про закупівлю, а саме:

оголошення про проведення процедури закупівлі - після
публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань
державних закупівель, але не пізніш як за 30 днів до дня розкриття
пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних пропозицій, якщо
цим Законом для окремих процедур закупівлі не встановлено інший
строк;

обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного
учасника - одночасно з оголошенням про проведення процедури
закупівлі;

{ Абзац четвертий частини першої статті 10 виключено на
підставі Закону N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

документацію конкурсних торгів або кваліфікаційну
документацію - після публікації оголошення про проведення
процедури закупівлі в державному офіційному друкованому виданні з
питань закупівель, але не пізніш як за 30 днів до дня розкриття
пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних пропозицій, якщо
цим Законом для окремих процедур закупівлі не встановлено інший
строк;

зміни до документації конкурсних торгів або кваліфікаційної
документації та роз'яснення до неї (у разі наявності) - протягом
трьох робочих днів з дня прийняття рішення про їх внесення, але не
пізніш як за сім днів до дати розкриття пропозицій конкурсних
торгів або кваліфікаційних пропозицій;

протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових
пропозицій, кваліфікаційних пропозицій - протягом трьох робочих
днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових
пропозицій, кваліфікаційних пропозицій;

інформацію про відхилення пропозицій конкурсних торгів,
цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій та підстави такого
відхилення у вигляді протоколу - протягом трьох робочих днів з дня
прийняття такого рішення;

повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або
цінової пропозиції (пропозиції за результатами застосування
процедури закупівлі в одного учасника) - протягом трьох робочих
днів з дня прийняття рішення про визначення переможця процедури
закупівлі; { Абзац дев'ятий частини першої статті 10 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

{ Абзац десятий частини першої статті 10 виключено на
підставі Закону N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

{ Абзац одинадцятий частини першої статті 10 виключено на
підставі Закону N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

оголошення про результати процедури закупівлі - після
публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань
державних закупівель, але не пізніш як через сім днів з дня
укладення договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну
торгів чи визнання їх такими, що не відбулися;

повідомлення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не
відбулися, повідомлення про відміну процедури закупівлі в одного
учасника (у разі наявності) - протягом трьох робочих днів з дати
прийняття такого рішення;

звіт про результати проведення процедури закупівлі - протягом
трьох робочих днів з дня його затвердження.

{ Абзац п'ятнадцятий частини першої статті 10 виключено на
підставі Закону N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

Веб-портал Уповноваженого органу повинен відповідати
встановленим законодавством вимогам щодо захисту інформації, що є
власністю держави, забезпечувати вільний та безоплатний доступ до
нього.

2. Оголошення про проведення процедури закупівлі (оголошення
про проведення відкритих торгів, оголошення про проведення
процедури двоступеневих торгів, оголошення про проведення
попередньої кваліфікації, запит цінових пропозицій, інформація про
застосування процедури закупівлі в одного учасника), повідомлення
про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції,
пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в
одного учасника, відомості про рамкову угоду, за якою укладено
договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковими
угодами), оголошення про результати процедури закупівлі
(оголошення про результати проведення торгів, повідомлення про
результати проведення попередньої кваліфікації, інформація про
результати процедури запиту цінових пропозицій, інформація про
результати проведення процедури закупівлі в одного учасника,
повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не
відбулися, повідомлення про відміну процедури закупівлі в одного
учасника) обов'язково безоплатно публікуються в державному
офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель у
терміни, встановлені цим Законом для оприлюднення відповідної
інформації. { Абзац перший частини другої статті 10 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

Випуск державного офіційного друкованого видання з питань
державних закупівель здійснюється з періодичністю не рідше одного
разу на тиждень.

Інформація, розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу,
повинна відповідати інформації, яку опубліковано в державному
офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

У разі коли інформація, розміщена на веб-порталі
Уповноваженого органу, містить відомості, що відрізняються від
тих, які опубліковано в державному офіційному друкованому виданні
з питань державних закупівель, автентичною вважається інформація,
опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань
державних закупівель.

У разі якщо дата оприлюднення та дата публікації інформації
про державні закупівлі не співпадають, дата публікації у такому
випадку вважається визначальною.

Відповідальність за повноту та достовірність інформації, що
публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань
державних закупівель та оприлюднюється на веб-порталі
Уповноваженого органу, несуть голова та секретар комітету з
конкурсних торгів замовника.

Інформація, зазначена в частині першій цієї статті, може
додатково оприлюднюватися на вибір замовника в інших засобах
масової інформації, на веб-сайтах замовника (у разі наявності) або
веб-сайтах відповідних органів влади, органів місцевого
самоврядування.

Інформація про закупівлю, визначена цим Законом, публікується
в державному офіційному друкованому виданні з питань державних
закупівель безоплатно.

3. Процедура закупівлі, попередня кваліфікація учасників не
можуть проводитися до/без публікації оголошення про проведення
процедури закупівлі в державному офіційному друкованому виданні з
питань державних закупівель згідно з абзацом першим частини другої
цієї статті.

4. Оголошення про проведення процедури закупівлі та про
результати процедури закупівлі обов'язково додатково розміщуються
у міжнародному інформаційному виданні з питань державних
закупівель Уповноваженого органу та на веб-порталі Уповноваженого
органу англійською мовою, якщо очікувана вартість закупівлі
перевищує суму, еквівалентну: { Абзац перший частини четвертої
статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3681-VI
( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

для товарів - 200 тисячам євро;

для послуг - 300 тисячам євро;

для робіт - 500 тисячам євро.

Курс євро фіксується згідно з офіційним курсом Національного
банку України, встановленим на день відправлення для публікації у
державному офіційному друкованому виданні з питань державних
закупівель оголошення про проведення процедури закупівлі.

5. Доступ користувачів до інформації, розміщеної на
веб-порталі Уповноваженого органу, є безоплатним та вільним.
Інформація про закупівлю, визначена цим Законом, приймається для
розміщення на веб-порталі Уповноваженого органу безоплатно.

Стаття 11. Комітет з конкурсних торгів

1. Комітет з конкурсних торгів утворюється замовником
(генеральним замовником) для організації та проведення процедур
закупівель.

Комітет з конкурсних торгів діє на засадах колегіальності та
неупередженості членів комітету з конкурсних торгів. Членство в
комітеті з конкурсних торгів не має створювати протиріччя між
інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників
процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на
об'єктивність та неупередженість прийняття рішень щодо вибору
переможця процедури закупівлі.

2. Склад комітету з конкурсних торгів та положення про
комітет з конкурсних торгів затверджуються рішенням замовника
(генерального замовника). До складу комітету з конкурсних торгів
не можуть входити посадові особи та представники учасників, члени
їх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної
Ради Автономної Республіки Крим та депутати місцевих рад.

До складу комітету з конкурсних торгів входить не менше п'яти
осіб. У разі якщо штатна чисельність працівників замовника є
меншою, ніж п'ять осіб, кількість членів комітету з конкурсних
торгів повинна дорівнювати штатній чисельності замовника.

Голова та секретар комітету з конкурсних торгів повинні
пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель.
Таке навчання можуть пройти також інші члени комітету з конкурсних
торгів. Порядок зазначеного навчання встановлюється Уповноваженим
органом. { Абзац третій частини другої статті 11 в редакції Закону
N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

3. Керівництво роботою комітету з конкурсних торгів здійснює
його голова. Голова комітету

Cтатті

Дизайн кухні в стилі кантрі

13 Липня 2017

Будь-яка господиня будинку із задоволенням буде пр ...»»

Послідовність проведення капітального ремонту

12 Липня 2017

Любий господар, рано чи пізно, починає замислювати ...»»

Особливості дачного ландшафтного дизайну

11 Липня 2017

Для додання вашій дачній ділянці особливої &#8 ...»»


You should have Flash Player
installed on your computer

Новини будівництва

Мешканці Шевченківсього району нині будуть без води

13 Липня 2017

Сьогодні, 13 липня, буде припинено подачу води у Ш ...»»

Мешканці 21 будинку у Львові сидять без гарячої води

12 Липня 2017

Станом сьогодні на ранок гаряча вода подається до ...»»

Дев'ять вулиць Львова знеструмлені через пошкодження кабелю

11 Липня 2017

Після грозових дощів 11 липня на Львівщині 36 насе ...»»


You should have Flash Player
installed on your computer

You should have Flash Player
installed on your computer