You should have Flash Player
installed on your computer

Навігатор
Пошук по сайту
Google пошук по сайту
Пошук по сайту
Ютонг
Останні оголошення
You should have Flash Player
installed on your computer

You should have Flash Player
installed on your computer

Стаття 318. Договір підряду на капітальне будівництво

23 Жовтня 2009

1. За договором підряду на капітальне будівництво одна сторона (підрядник) зобов'я¬зується своїми силами і засобами на замовлення другої сторони (замовника) побудувати і здати замовникові у встановлений строк визначений договором об'єкт відповідно до проектно-кошторисної документації або виконати зумовлені договором будівельні та інші роботи, а замовник зобов'язується передати підряднику затверджену проектно-кошторисну документацію, надати йому будівельний майданчик, прийняти закінчені будівництвом об'єкти і оплатити їх.
2. Договір підряду відповідно до цієї статті укладається на будівництво, розширення, реконструкцію та перепрофілювання об'єктів; будівництво об'єктів з покладенням повністю або частково на підрядника виконання робіт з проектування, поставки обладнання, пусконалагоджувальних та інших робіт;
виконання окремих комплексів будівельних, монтажних, спеціальних, проектно-конструкторських та інших робіт, пов'язаних з будівництвом об'єктів.
3. Забезпечення будівництва матеріалами, технологічним, енергетичним, електротехнічним та іншим устаткуванням покладається на підрядника, якщо інше не передбачено законодавством або договором.
4. Зміст договору підряду на капітальне будівництво, що укладається на підставі державного замовлення, має відповідати цьому замовленню.
5. Договір підряду на капітальне будівництво повинен передбачати: найменування сторін; місце і дату укладення; предмет договору (найменування об'єкта, обсяги і види робіт, передбачених проектом); строки початку і завершення будівництва, виконання робіт; права і обов'язки сторін; вартість і порядок фінансування будівництва об'єкта (робіт); порядок матеріально-технічного, проектного та іншого забезпечення будівництва; режим контролю якості робіт і матеріалів замовником; порядок прийняття об'єкта (робіт); порядок розрахунків за виконані роботи, умови про дефекти і гарантійні строки; страхування ризиків, фінансові гарантії; відповідальність сторін (відшкодування збитків); урегулювання спорів, підстави та умови зміни і розірвання договору.

1. У коментованій статті дається традиційне поняття договору підряду на капітальне бу¬дівництво, одна сторона якого - підрядник - зобов'язується своїми силами і засобами на за¬мовлення іншої сторони - замовника - побудувати і здати замовникові в установлений строк визначений договором об'єкт відповідно до проектно-кошторисної документації або вико¬нати обумовлені договором будівельні та інші роботи, а замовник зобов'язується передати підряднику затверджену проектно-кошторисну документацію, надати йому будівельний май¬данчик, прийняти закінчені будівництвом об'єкти та оплатити їх.
Проте зазначене поняття не враховує (що є звичайним для універсальних правових кон¬струкцій) специфіку різних модифікацій підрядних будівельних договорів - як тих, що були поширені в умовах планово-розподільчої економіки, так і нових, використання яких пов'яза¬не з розвитком ринкових відносин та значними можливостями врахування специфіки госпо¬дарсько-правового зв'язку між конкретними учасниками капітального будівництва.
Залежно від сторін-виконавців і обсягу виконуваних ними робіт розрізняють:
1) договори підряду на будівництво об'єкта (на виконання всього комплексу будівельних та пов'язаних з ними робіт на об'єкті силами підрядника);
2) договори генерального підряду на будівництво об'єкта (на забезпечення генеральним підрядником виконання всього комплексу робіт на об'єкті - власними силами і з залученням субпідрядників);
3) договори субпідряду (договори підряду на виконання частин будівельних та пов'яза¬них з ними робіт, що виконуються на об'єкті). Укладаються між генеральним підрядником і субпідрядниками за наявності договору генерального підряду.
За принципом розподілу між сторонами обов'язків та їх обсягом розрізняють:
1) генпідрядний (підрядний) договір на капітальне будівництво: укладається на підставі готової проектно-кошторисної документації (інвестиційного проекту будівництва) і перед¬бачає забезпечення підрядником (у тому числі з залученням інших виконавців - субпідряд¬ників) усього комплексу будівельних та пов'язаних із ними робіт на об'єкті відповідно до на¬даної йому замовником проектно-кошторисної документації;
2) проектно-будівельний договір: укладається з організацією, здатною суміщати дві стадії капітального будівництва - проектування і будівництво, на виконання і проектних, і буді¬вельних робіт. Підрядник при цьому може виконувати весь обсяг обумовлених договором робіт власними силами, а може залучати для цього інших виконавців на підставі договору субпідряду. Використання такого виду договору підряду на капітальне будівництво забезпе¬чує скорочення строків будівництва;
3) договір на управління будівництвом: укладається інвестором з посередницькою, консал¬тинговою або інжиніринговою організацією, яка здійснює управління будівництвом об'єкта, тобто визначає виконавців, укладає з ними договори, координує їх діяльність, контролює хід та якість виконуваних ними робіт, забезпечує приймання закінчених будівництвом об'єктів замовником і відповідає перед ним за якість і своєчасність будівництва об'єкта в цілому. Цей вид договору застосовується у випадках коли замовник власними силами неспроможний здійснювати контроль за будівництвом.
Залежно від кількості сторін підрядні договори можуть бути: двосторонніми, в яких бе¬руть участь лише дві сторони - замовник і підрядник; багатосторонніми, в яких, нарівні із за¬мовником та підрядником, виступають як сторони в договорі гаранти або поручителі (з боку замовника та/або з боку підрядника), страхові, проектні та інші організації.
За принципом визначення ціни (і можливістю врахування інфляційних процесів в умовах ринкової економіки) розрізняють:
а) договір з фіксованою ціною, який потребує наявності затвердженої проектно-кошто¬рисної документації і гарантує замовнику виконання обумовлених договором робіт у межах кошторисної вартості, однак є ризикованим для підрядника;
б) договір з регульованою ціною передбачає виконання обумовлених договором робіт у межах запланованої кошторисної вартості з урахуванням поточних цін, що бажано для під¬рядника, але ризиковане для замовника через відсутність гарантій щодо визначеності варто¬сті будівництва на етапі укладення договору;
в) договір з регулюванням ціни в певних, заздалегідь визначених межах передбачає вико¬нання робіт у межах запланованої кошторисної вартості з урахуванням поточних цін, але з встановленням максимальної вартості обумовлених договором робіт, що сплачується замов¬ником. У цьому випадку є гарантія для замовника, що узгоджена з ним певна максимальна вартість будівництва об'єкта не буде перевищена, а підряднику гарантується оплата вико¬нання з певним врахуванням зміни цін на ринку.
2. За предметом договір підряду на капітальне будівництво є універсальним договором. Він укладається на нове будівництво, на усі види реновації (реконструкцію, розширення, технічне переозброєння, перепрофілювання об'єктів, капітальний ремонт), на консервацію об'єктів, на виконання окремих комплексів будівельних, монтажних, спеціальних, проект¬но-конструкторських та інших робіт, пов'язаних з будівництвом об'єктів (оздоблювальні, опоряджувальні, земляні роботи тощо), а також може передбачати покладення на підрядни¬ка обов'язку виконання (в повному обсязі чи частині) робіт з проектування, поставки облад¬нання, пусконалагоджувальних та інших робіт.
3. За загальним правилом матеріально-технічне забезпечення будівництва (матеріалами, технологічним, енергетичним, електротехнічним та іншим устаткуванням) покладається на підрядника, якщо інше не передбачено законодавством або договором. Проте в договорі сто¬рони поділяють такі обов'язки зазвичай за принципом: забезпечення певними матеріальни¬ми ресурсами здійснює та сторона договору, яка найкраще на цьому знається (підрядник -будівельними матеріалами, конструкціями та устаткуванням; замовник - обладнанням ви¬робничого призначення, що буде монтуватися на об'єкті та використовуватися замовником після введення його в експлуатацію).
4. Спеціальні вимоги встановлюються до договору підряду на капітальне будівництво, що укладається на підставі державного замовлення: його зміст повинен відповідати цьому за¬мовленню.
5. Крім визначених у частині 1 коментованої статті обов'язків сторін (замовника та під¬рядника), договір підряду на капітальне будівництво також повинен передбачати умови, спрямовані на забезпечення його належного виконання. Вони визначаються частиною 5 ко¬ментованої статті.
Якщо однією із сторін договору підряду на капітальне будівництво є іноземний суб'єкт господарювання, то в договір має бути включено арбітражне застереження з визначенням юрисдикційного органу країни, законодавство якої буде застосовуватися при виконанні до¬говору та розв'язанні договірних спорів, а також пріоритетності договору, викладеного певною мовою, якщо договір підписаний у кількох примірниках, складених різними мовами (на випадок виникнення спорів, пов'язаних з тлумаченням тексту договору, якщо його варіанти різними мовами не збігаються через складнощі перекладу окремих термінів).www.apelyacia.org.ua

Cтатті

Дизайн кухні в стилі кантрі

13 Липня 2017

Будь-яка господиня будинку із задоволенням буде пр ...»»

Послідовність проведення капітального ремонту

12 Липня 2017

Любий господар, рано чи пізно, починає замислювати ...»»

Особливості дачного ландшафтного дизайну

11 Липня 2017

Для додання вашій дачній ділянці особливої &#8 ...»»


You should have Flash Player
installed on your computer

Новини будівництва

Мешканці Шевченківсього району нині будуть без води

13 Липня 2017

Сьогодні, 13 липня, буде припинено подачу води у Ш ...»»

Мешканці 21 будинку у Львові сидять без гарячої води

12 Липня 2017

Станом сьогодні на ранок гаряча вода подається до ...»»

Дев'ять вулиць Львова знеструмлені через пошкодження кабелю

11 Липня 2017

Після грозових дощів 11 липня на Львівщині 36 насе ...»»


You should have Flash Player
installed on your computer

You should have Flash Player
installed on your computer